Page    1    2    
其他外科产品用无菌手术刀片(碳钢,不锈钢)


尺寸:10-25.36
一次性无菌手术刀用塑料handic
无菌,刀片左旋110and左旋65)

 

 

i.V.导管

 
   
类型:lnjection港口type.Pen持有者type.Butterlly类型
自治利益共同体14G条24克包装:50pc/box

数字温度计

 


手术手套

  

外科手套(6.5“,7”.7.50.8.8.5“)
乳胶检查手套(大,中,西文)
乙烯基手套(大,中,西文)
PE手套大,中,西文)


 

弹性绷带

 


骨科铸造胶带

 


胃管喂食管

胃管喂食
吸痰管肛管Nelaton导管
导尿管

 


手术衣

手术衣
外科医生
Boffant

鞋套
面罩